Bak
Jelképe a csökönyös kitartással és hihetetlen szívósággal egyre magasabb csúcsokra hágó, sötétnézésű, komor, magányos állat: a bak. A hasonlatban tökéletesen benne van a teljes egyénisége. A jel uráról,a Szaturnuszról tudjuk,hogy az ugnevezett "szükséges rossz".A hideg,összehúzó,mindent kordában tartó csillagsugárzás és hatás jelképe,MELY NEM ENGEDI,HOGY A FÁK AZ ÉGIG NŐJENEK.Ő az a legnagyobb rossz,mely a keserű élettapasztalatokat,a fájó pofonokat adja,de amely nélkül tökéletesedés sem volna elképzelhető a világon. 

Jellemzője a földöz, röghöz kötöttség, mely lassúságot, nehézséget, céltudatosságot, szívós kitartást, anyagias világfelfogást és állandóságot jelent. Aktívan tevékeny, becsvágyó, erős akaratú. Az örök tervező, vonalvezető, épít, a főcél elérésére törekvő.Mindig épít: házakat, államokat, rendszereket, elméleteket, rangokat, rendeket. Munkájában,tervezésében, vonalvezetésében és építésében csak a fontosat és alapvetőt tartja szem előtt. Az apró kérdésekkel nem foglalkozik, a részleteket és árnyalatokat másra bízza. Mindig nagyvonalú, gyűlöli a kicsinyességeket. Tekintete csak a végcélra néz, ezért nem bírja el a jelentéktelent még saját magán sem. Ezen alapul erős becsvágya és törtetése is. Egész életében felfelé törekszik. Hatalmas becsvágyának megfelelően mindennél fontosabb lételeme a szolgálat, a munka, az előléptetés, a kitüntetés, a rang és a hatalom. Célja elérésében nyugodt és mindig gyakorlati cél felé tör. Tisztában van azzal, hogy eredményt csak verejtékes fáradsággal, sok akadály elhárításával érhet el, de a megkezdett dolgot akkor sem hagyja abba, ha számításait keresztülhúzza valamilyen előre nem látott szerencsétlen körülmény. A sikertelenség nem bénítja meg, nem izgatja fel, zsörtölődés, harag vagy kétségbeesés nélkül ugyanazzal a szívóssággal dolgozik tovább és halad fokról-fokra felfelé. A józan ész szavára hallgat és sohasem tesz fel mindent egy kártyára, szerencséjét ily módon kierőszakolni még csak meg sem kísérli. A munka, a kötelesség embere, aki odaadással és szorgalommal kívánja célját elérni. Nem vezető, vezérlő egyéniség, aki magával tudná rántani a tömeget, ehhez hiányzik belőle a lendület és a könnyűség. 

Ezzel szemben, mint munkás pontos, alapos, megbízható és nagy felelősségérzetű. Nagyon lassan fog munkájához. Előbb óvatosan és elővigyázatosan mindent meghány-vet, majd szívós türelemmel bedolgozza magát, míg csak tökéletesen meg nem ismerte a rábízott egész anyagot. 

Minél jobban belemerül, öröme ugyanazon arányban növekszik, hihetetlen kitartással százszor és százszor megismétli az egyszer már megtanult fogást, míg csak teljesen tökéletesnek nem érzi magát benne. Lényének legjellemzőbb sajátossága a megszokás, a szokás istenítése. Ha megszokott egy ruhát, helyet, eszközt, többé nem lehet elcsábítani tőle. Szívósan ragaszkodik megszokott íróeszközéhez, asztala berendezéséhez, környezetéhez, meggyőződéséhez. 

Pesszimista, feketének látja a dolgokat, hogy kellemesen csalódhasson. Nem érdekli a szenzáció, az újság, az újdonság öröme. Először alaposan meg akar győződni arról, hogy az új út, helyzet járható-e és csak azután mer az új ösvényre lépni. Először minden újat lehetetlennek tart, ez az oka, hogy semmit sem kezdeményez könnyelműen. Mindig a főúton halad, mellékösvényre nem engedi magát téríteni. Ha megtalálja a saját egyenes útját, lénye teljes alaposságával kitart azon. 

Megköveteli teljesített szolgálatáért az elismerést, a kijáró tiszteletet és megvannak a képességei is ahhoz, hogy a tekintélyt ki tudja erőszakolni a maga számára. Ha ezt a jogos járandóságát nem kapja meg vagy alárendelt állásban kell robotolnia, szeszélyes, hallgatag, mogorva, gyanakvó és nagyon önzővé válik. Szívesen küzd a legkisebb haszonért is, a pénzszerzésben rendkívül találékony, még a szemétdombról is pénzt tud kikaparni. Temperamentuma mélabús. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha végre megharagszik, igen hosszú időre van szüksége, hogy megnyugodjék. Ekkortól már haragtartó és bosszúvágyó, és rendkívül nehezen bocsát meg. Akarata határozott, kemény, állhatatos, szívós és kitartó. Lassúsága, nehézkessége és megfontoltsága keménnyé és hideggé teszi. 

Ugyanakkor azonban alapos és tárgyilagos is. Okos, diplomata és kitűnő szervezőképességű. Kritikája erős és kemény. Sokat ad a külső méltóságra és a fegyelmezett tartásra. A tüntető érzés megnyilvánulásokat nem szereti. Egyszerű, takarékos és igénytelen. A Szaturnusz hatásának megfelelően különös sajátossága egy Meghatározhatatlan visszavonultsági kényszer, egyedüllétérzés, és annál inkább érzi magát elhagyottnak, magára maradtnak, minél magasabbra jut a siker létráján. Ezért látunk benne mindig valamilyen húzódozó tétovázást, tekintetében gyanakvást. Ez okozza hallgatagságát, szótlanságát. Jellemző tulajdonsága ennek megfelelően az is, hogy nehezen tudja vagy nem akarja kifejezni gondolatait. Ha ezt a gátlást le tudja győzni, nagy győzelmet arat önmaga felett s nagy szikla fog legördülni melléről. Egyébként beszédmodora nyílt, viszont sokszor sértő is. Beszédében valamilyen különösség és gátlás mindig tapasztalható. Rokonszenvét és ellenszenvét erősen érzi, nehéz a barátságába férkőzni, de ha valaki előtt megnyílik lelke, úgy igen befogadó és őszinte. Ahogyan ellenszenve megrögzött, úgy gyűlölete is állandó. Ettől eltekintve alkalmazkodó képes, vidám emberek között vidámnak, szomorúak között szomorúnak mutatja magát. Nem szívesen avatkozik más ember dolgába, de éppoly kevéssé tűri el, hogy idegenek az ő dolgába dugják orrukat. Különben is idegenekkel szemben rendkívül tartózkodó és hallgatag. 

Szereti a nyugalmat, a függetlenséget, önuralma példátlan, emlékezőtehetsége kitűnő, filozófiai képessége feltűnően jó. 

Érzései rendkívül mélyek, lelke mindig a mélységekben jár. Bizonyos kedélyállapot hullámzás gyakran megmutatkozik benne, egyik nap mindent szépnek, másik nap már mindent feketének lát. Csak ritkán képes a dolgokat úgy meglátni, amilyenek azok a valóságban. 

Sokat ad a külsőre. Rendkívül fegyelmezett. Lényében mindig van valami színészkedés féle. Azért hord magára kényszerített álarcot, mert nem akarja, hogy bárki is belelásson. Saját magával szemben sem bírja az érzések fitogtatását, a hízelgést sem szereti, és éppen így ő is, aki mély érzésekre képes, kerül minden külső gyöngédséget, kedveskedést, hízelgést. Születési adottsága, hogy még a simogatással és csókkal is fukarkodik. 

Könnyen izgatható, de kordában tartja érzelemkitöréseit. Ha megtámadják, nem tér ki előle, hideg szívóssággal veszi fel a harcot. 

A saját módja és elgondolása szerint vallásos. Mint mindenben, úgy vallási meggyőződésében is csökönyös, megátalkodott és befolyásolhatatlan. Ha a vallásosságot, mint egy magas célt tűzi maga elé, akkor vakbuzgó, rajongó és harcos lesz. Még ha tudja is, hogy felfogása miatt nagy nehézségekkel kell megküzdenie, akkor is vak hajthatatlansággal harcol meggyőződéséért. Legnagyobb erényei a komoly tárgyilagosság, megvesztegethetetlen becsületesség és az igazságérzet. Hibája viszont saját értékének túlbecsülése, az alacsonyrendű típusnál pedig szellemi korlátoltság. 

A Szaturnusz az idő jelképe,ezért a Bak-típus sohasem fiatal,de meg sem öregszik.Fiatalságából hiányzik a gondtalanság és öregségéből a fáradtság.Dolgos,szorgalmas és alapos,első leheletétől az utolsóig.Felületes embert ebben a típusban-legyen az akár magas-,akár alacsonyrendű-nem találunk. 

Mindennel szemben, ami nem százszázalékosan kézzelfogható valódiság, hitetlen és bizalmatlan. Nagyon magasrendű az a Bak ember, aki képes belemélyedni a misztikus dolgokba, de még akkor is a legnagyobb titokban tartja, hogy ezzel foglalkozik. Ezen beállítottságának az az oka, hogy lelke legmélyén ösztönösen fél a haláltól és attól, ami utána következik. Ez az adottsága annyira rányomja bélyegét, hogy messziről elkerül minden e témakörrel kapcsolatos kérdést. 

Szervezete szívós.A leghosszabb életű emberek a Bak-jegyéből kerülnek ki.Ez is Szaturnusz-hatás,mely életében sok fájdalmat,keserűséget,könnyet,gondot és bánatot okoz,de ugyanakkor megadja a szívós kitartás erejét is. Elismeri és értékeli az áldozatot is, de csak akkor, ha az a szükségletének megfelelő. Önző titoktartásában is. Sokszor évekig is eldolgozik valamin titokban, csakhogy másoknak el ne árulja, mit akar csinálni vagy megszerezni. 

Szerelmi ügyeiben külsőleg nagyon tartózkodó és zárkózott, de a nemi élet kérdései nagy harcokat idéznek elő belsejében. Fiatalságában a másik nemről fantasztikus elképzelései vannak, aminek elég gyakran önszerelem a következménye. Kb. 30 éves koráig hűvösnek mutatja magát, később azonban már szexuális igényei erősekké válnak. A szerelemben nem akar teljesen feloldódni, sőt, ösztönszerűleg kerüli is a kínálkozó alkalmakat. Várakozást, húzódozást lehet észrevenni benne és ez okozza, hogy a másik nemmel való kapcsolat létrehozásánál sokszor lemarad. Ennek következtében - különösen fiatal korában- idegenszerűséget, félelmet érez vele szemben, nehezen közeledik hozzá és még nehezebben barátkozik meg vele. Ámbár a szerelemben később mély érzésű is tud lenni, mégsem képes kimutatni vonzalmát. 

A Bak-nő nyugodt és bizalmatlan,s ez megóvja a megkísértesektől. 

A Bak-nők is akkor szeretnének leginkább elszaladni, elmenekülni, amikor a szerelmes férfi esedezni kezd a boldogító igenért. Házasságában az értelmi alapon nyugvó összeköttetés a legszerencsésebb, ahol a praktikus élet beállítottság a fontos és nem a lángoló szenvedélyek, melyeket nála úgyis nehéz lenne megtalálni. Tudjuk ,hogy a Bak -jelű embernek sok és nehéz akadályt kell életében legyőznie. A Bak ember rendszerint egész életében olyan nagy szakadékok között halad,mint jelképe,mely egyik szikláról a másikra ugrik,míg alatta a fenketlen mélység tátong. 

A Szaturnusz az úgynevezett legnagyobb rossz. 

A Szaturnusz még akkor is Szaturnusz,ha a horoszkópban nagyon jó is az állása,ekkor is ad feszültségeket,akadályokat,gátlásokat.Ennek következménye,hogy érzelmi hidegséget látnak benne az emberek,s ez a környezet számára vigasztalannak tűnik.Ezen erkölcsprédikációkkal segíteni nem lehet és nem is szabad.Hevességgel sem lehet nála semmit sem elérni.Az egyetlen,ami segíthet,a nyugodt,mélyen szántó gondolatok felvetése és az érzelem elmélyítése. A Bak embernek alkalmas hivatások:gazdász,földmunkás,tanár,iparos,pap. Bak-jelűek közül kerülnek ki a tudományos kérdések harcosai,és a jó stradégák. A Bak szülött,mint jó kereskedő és általában mint magasabb célok felé törtető is,figyelemre méltót alkothat.